Voorwaarden

Voorwaarden
Door ondertekening van het inschrijfformulier bevestig ik mijn deelname aan een activiteit bij Wild Flowers. Wij zal een factuur ontvangen op bovengenoemd emailadres en de kosten van deelneming zullen compleet door mij betaald worden uiterlijk 21 werkdagen vóór aanvang van de opleiding.
Wij verklaar dat er niets van de werkwijzen en verkregen informatie tijdens de activiteit aan derden zal verspreiden. Tevens verklaar wij dat alle (persoonlijke en zakelijke) informatie van de overige deelnemers en de dieren als vertrouwelijke informatie zal behandelen en niets over deze deelnemers, hun gezondheid of persoonlijke aangelegenheden naar buiten zal brengen. Wij sta erop dat ook door mij verstrekte informatie tijdens de opleiding als vertrouwelijk wordt behandeld.
Door het ondertekenen van het inschrijfformulier ga je er mee akkoord dat de aangeleverde irisfoto's worden gebruikt in de opleidingen en workshops die over iriscopie gaan.
De gegevens/anamnese formulier die bij de irisfoto's horen, zijn met toestemming van de cliënt van de cursist vrijgegeven, om in de lessen besproken te worden. De cursist is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de nieuwe privacywetgeving. Irisfoto's en anamnese van derden horen ondertekend te zijn voor toestemming om door Wild Flowers gebruikt te mogen worden. Wild Flowers gebruikt niet de privé gegevens die op de anamnese formulier staan in de les.

Betalings- en annuleringsvoorwaarden
Wild Flowers behoudt zich het recht om activiteit(en) niet door te laten gaan, indien naar het oordeel van Wild Flowers onvoldoende inschrijvingen hebben plaatsgevonden. In dit geval zal Wild Flowers het betaalde bedrag terugstorten.
De student is zelfverantwoordelijk voor het controleren van het gekregen lesmateriaal. Eventuele ontbrekende materiaal moet zo snel mogelijk aan de docent worden vermeld en kan nog worden verkregen tot 1 maand naar dato. De docent zal het ontbrekende materiaal dan vervangen of aanvullen.
Roosters en indeling van activiteiten kunnen gewijzigd worden. Mits met goede reden en minstens een week van tevoren aangekondigd. Eventuele klachten moeten binnen 4 weken na situatie gemeld worden, na 4 weken kan de klacht niet meer in behandeling worden genomen.
De student is verplicht om elke adreswijziging zo spoedig mogelijk door te geven aan Wild Flowers. Als je verhinderd bent voor het volgen van een les is het inhalen van deze les een verantwoordelijkheid van de student.
Om voor een diploma in aanmerking te komen moet je 95% van de lessen hebben gevolgd.

Bij aanmelding geef je de wijze van betaling aan. Betaling van de deelnamekosten aan de activiteiten zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Volledige betaling of termijnbetaling dient voor aanvang van de activiteit, of het gedeelte waarop de termijnbetaling betrekking heeft, voldaan te zijn.
Alle betalingen dienen 21 dagen voor aanvang van de activiteit op de volgende rekeningnummer NL41 INGB 0685 6106 08 t.n.v. C. Reiling onder vermelding van de factuurnummer, overgemaakt zijn.
Alle genoemde deelnamekosten aan de activiteiten hebben uitsluitend betrekking op het bijwonen van de lessen. Alle overige en bijkomende kosten, zijn niet in de deelnamekosten opgenomen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

Een annulering door de deelnemer dient schriftelijk en aangetekend aan het opleidingscentrum te worden verzonden of gemaild (PDF). Opleidingscentrum Wild Flowers bevestigt een annulering per mail. Bij een lesgeld achterstand van meer dan een maand is het opleidingscentrum bevoegd om de student de toegang tot de lessen te ontzeggen. Het lesgeld wordt verhoogd als een incassobureau het lesgeld moet vorderen.
Tot 21 dagen voor het begin van de opleiding kan men zich terugtrekken en wordt het lesgeld teruggestort met aftrek van € 100,00 euro administratiekosten. Na dit tijdstip kan de opengevallen plaats niet meer worden ingenomen en wordt het inschrijfgeld niet terugbetaald. De student draagt zorg voor tijdige en correcte betaling aan alle verschuldigde betalingen. De opleiding wordt pas als beëindigt beschouwd wanneer aan alle wederzijdse verplichtingen is voldaan.
Het niet volgen van de lessen en het niet maken van huiswerk ontheft je niet van de betalingsplicht. Men verbindt zich voor de gehele opleiding, als een deelnemer een studiedag niet kan volgen, heeft hij geen recht op restitutie. Dit geld ook bij deelbetalingen en het voortijdig beëindigen van de activiteit.
Op aanvraag bieden wij minder draagkrachtigen de mogelijkheid tot een speciale betaalregeling.

Duplicaat diploma/certificaat
Een duplicaat diploma/certificaat kan aangevraagd worden via e-mail info.wildflowers@gmail.com. Voor afgifte van een duplicaat diploma/certificaat brengen wij € 20,00 exclusief verzendkosten in rekening.

Aansprakelijkheid
De cursist is zelfverantwoordelijk voor de cliënten en dieren die hij/zij behandeld. Eventuele schade die hierdoor ontstaat is niet op de onderwijsinstelling te verhalen (therapeut staat voor zijn of haar eigen beslissing in zake de cliënt of dier).

Overige voorwaarden
Door inschrijving wordt de deelnemer verondersteld volledig kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en hiermee akkoord te gaan. Wild Flowers heeft een beslissende stem in al die gevallen waarin de algemene voorwaarden niet in voorzien.

Auteursrechten en eigendomsrechten
Verkoop of afstaan aan derden van het lesmateriaal/ebook is op geen enkele wijze toegestaan. Het auteurs en eigendomsrecht van de opleidingsvervaardigde materiaal blijft ten alle tijden bij Wild Flowers. Wild Flowers behoud zich het recht voor eventuele schade te verhalen op de deelnemer die zich niet houdt aan het naleven van deze bepalingen.

Beeld- en geluidsopname
Het is niet toegestaan om tijdens de activiteiten beeld- en geluidsopnames te maken van de les, andere cursisten, lesmateriaal of de locatie.

Hertoetsen en extra lessen
Voor hertoetsen wordt € 62,50 in rekening gebracht. Extra en inhaallessen zijn in overleg mogelijk. De kosten hiervan zijn in overleg.

Andere opleidingen van Opl. Wild Flowers
Overeenkomstige delen van de opleiding die in een andere opleiding van Wild Flowers zijn gevolgd en met een voldoende zijn afgerond hoeven in een vervolgopleiding niet herhaald worden, informatie over deze voorwaarden zijn te krijgen bij je docent.

Privacyregelgeving Wild Flowers *Behandel & Opleidingscentrum 2018 Wild Flowers, gevestigd aan Moorweg 1, 49779, Niederlangen, Duitsland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.wildflowers.nl, info.wildflowers@gmail.com, info.iriscopievoorpaarden@gmail.com, Moorweg 1, 49779, Niederlangen, Duitsland

Persoonsgegevens die wij verwerken
Wild Flowers verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Voor een goede behandeling/therapie is het noodzakelijk dat de medewerkers/therapeuten van Wild Flowers een dossier aanlegt. Het dossier bevat aantekeningen over de gezondheidstoestand van jou of jouw dier en jouw persoonlijke gegevens als eigenaar/contact persoon, daarnaast bevat het dossier gegevens over de uitgevoerde consult en behandelingen. Ook worden in het dossier de voor de behandeling/consult noodzakelijke gegevens opgenomen die elders, (dierenarts, andere behandelende therapeuten) met toestemming van de eigenaar zijn opgevraagd. Een beperkt aantal gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie. Ook worden gegevens uit het dossier aan anderen verstrekt als dat wettelijk is voorgeschreven of je als eigenaar daar om vraagt.

Behalve de therapeut die jouw behandelt heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere therapeuten die verbonden zijn met Wild Flowers, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
Voor het gebruik van irisfoto’s in b.v. lesmateriaal of media wordt vooraf toestemming gevraagd aan de eigenaar.
Wild Flowers zorgt ervoor dat alle gegevens veilig worden opgeborgen (yourhosting, tomtom, mobieltje, computer, usb stick en op papier).

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Ÿ Voor- en achternaam
Ÿ Geboorte datum
Ÿ Adresgegevens
Ÿ Telefoonnummer
Ÿ E-mailadres
Ÿ Locatiegegevens waar jij woont of je dier staat
Ÿ Bankgegevens

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken Wild Flowers verwerkt jouw persoonsgegevens o.a. voor de volgende doelen:
Ÿ Nieuwsbrief verzenden of goederen
Ÿ Je te kunnen bellen of e-mailen b.v. de afspraak komt te vervallen
Ÿ Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
Ÿ Om producten en/of lesmateriaal naar je toe te sturen
Ÿ Voor diploma’s of certificaten

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Wild Flowers bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Wij hanteren een bewaartermijn van 15 jaar.
Als cliënt of klant heb je het recht om de gegevens die over jouw of je dier zijn vastgelegd in te zien. Indien je meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt je de therapeut verzoeken deze te wijzigen. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat je hiervoor toestemming hebt gegeven. Voor het verstrekken van het dossier mag Wild Flowers een vergoeding vragen. U kunt je therapeut vragen (een deel van) de gegevens te vernietigen. De therapeut moet dit verzoek binnen drie maanden uitvoeren, tenzij de therapeut aannemelijk maakt dat het bewaren van de gegevens van belang is voor iemand anders dan uzelf/dier, of omdat een wettelijke bepaling vernietiging verbiedt. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info.wildlfowers@gmail.com of info.iriscopievoorpaarden@gmail.com Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Wild Flowers zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Wild Flowers wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Gebruik onze E-learning site Wanneer je een reactie achterlaat op deze site dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Voor gebruikers die geregistreerd op onze website, bewaren we ook persoonlijke informatie in je gebruikersprofiel. Alle gebruiker kun je je persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment bij problemen kun je natuurlijk in contact met ons treden en kunnen wij deze informatie ook bekijken en wijzigen.

Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerk
De website en de facebooksite van Wild Flowers hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wild Flowers kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met me op via info.wildflowers@gmail.com of info.iriscopievoorpaarden@gmail.com, dan verwijder wij deze informatie.

Delen van persoonsgegevens met derden
Wild Flowers verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Wild Flowers gebruikt cookies of vergelijkbare technieken.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Wild Flowers neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info.wildflowers@gmail.com of info.iriscopievoorpaarden@gmail.com of telefonisch 0031(0)630682863

Webshop
Wild Flowers geeft geen informatie door aan derden alle persoonsgebonden informatie worden opgeslagen (computer, usb stick). Persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor de administratie en verzending van de producten. Je email adres kan met toestemming van jou gebruikt worden voor het versturen van een nieuwsbrief die natuurlijk op elk moment opgezegd kan worden. Gegevens die wij ontvangen bij een prijsvraag worden net zo behandel als bij een bestelling.

Facebook, You Tube en Google+
Sociale netwerkdiensten zoals Facebook, You Tube en Google+ kunnen cookies plaatsen via de facebook pagina iriscopie voor paarden., you tube fimpjes en Google+ Dat gebeurt via de buttons van deze sociale netwerken die op de website van Wild Flowers kunnen worden aangeboden om Content te promoten (“vind ik leuk”) of te delen.
Zie voor de privacy voorwaarden van Facebook op https://www.facebook.com/about/privacy/.
Zie voor de privacy voorwaarden van You Tube op https://policies.google.com/privacy?hl=nl
Zie voor de privacy voorwaarden van Google+ op https://policies.google.com/privacy?hl=nl

Website foto's en tekst
Op de inhoud van Wild Flowers berust copyright. De teksten deze website zijn door Wild Flowers geschreven en de foto’s zijn door Wild Flowers gemaakt, tenzij anders is aangegeven. Het misbruiken of gebruiken van Wild Flowers foto’s of tekst is wettelijk niet toegestaan en er zullen stappen worden ondernomen wanneer dit wel gebeurt.Delen van uw gegevens met derden

Delen van uw gegevens met derden

Hieronder kunt u lezen met welke organisaties wij persoonsgegevens deelt we delen geen medische gegevens of voorgesprekken. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de gegevensverwerking van derde partijen.

Webwinkelsoftware

WordPress en Yourhsoting
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WordPress, de website is geregistreed bij Yourhosting. Persoonsgegevens die je ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Yourhosting is door de geloten overeenkomst/contract verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie. Door Wild Flowers worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

Om de website goed te kunnen laten werken worden de volgende plugins gebruik:

 • All In One WP Security
 • All-in-One WP Migration
 • bbPress
 • Duplicate Post
 • Beaver Builder Plugin (Lite Version)
 • Contact Form 7
 • Enhanced Media Library
 • GDPR Cookie-toestemming
 • LAURA LISA | Schakel inzoomen van productafbeeldingen uit
 • LearnPress
 • LearnPress - bbPress Integration
 • LearnPress - Course Review
 • LearnPress - Fill In Blank Question
 • Multiple Themes
 • PDFjs Viewer
  PowerPack Lite for Beaver Builder
 • Post SMTP
 • Regenerate Thumbnails
 • Rank Math SEO
  PPOM for WooCommerce by N-MEDIA
 • Really Simple SSL
 • Simple Page Ordering
 • TinyMCE Advanced
 • Ultimate Addons for Beaver Builder – Lite
 • UpdraftPlus - Backup/Restore
 • Webriti Companion
 • Woo Variations Style Buttons
 • WooCommerce
 • WP User Avatar

Online Analyse tools
Google Analitics

Bezorgdiensten

Als je een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om jouw pakket bij jou te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van verschillende bezorgdiensten voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met de bezorgdienst te delen.

Externe websites
Deze site bevat links naar andere websites. Wild Flowers is niet verantwoordelijk voor de manier waarop deze andere sites omgaan met privacy. Wij  raden aan dat je op deze gelinkte websites het privacy beleid leest aangezien deze andere voorwaarden en condities kunnen bevatten die op jou van toepassing zijn.

 

Onder voorbehoud van druk en zetfouten